Sanoco gevelsystemen
CATALOGUS
Raambeslag
Schuifdeurbeslag
Deurbeslag
Vouwwandbeslag
Elektrobeslag
Diversen
RP Staalprofielen - HOP
Mijn bestelling
Over Sanoco / Contact info
FAQ
Voorwaarden / Condities
 
Mijn account
Sanoco YouTube Kanaal
Voorwaarden / Condities

Algemene voorwaarden van Sanoco Groothandel en Agenturen B.V. gevestigd en kantoorhoudende te 5804 AN Venray, Nieuwhuisweg 3, ingeschreven in het handelsregister te Venlo onder nummer 120.27.113. OB-nummer NL 00 77 92 633 B 01.

Leverings- en betalingsvoorwaarden onder nummer 912 bij de K.v.K. Venlo en bij de griffie van de arrondissementsrechtbank te Roermond dd. 12 januari 1995, onder nr.: 13/1995.

ARTIKEL 1
Toepasselijkheid en definities
1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen en al onze overeenkomsten. In het bijzonder zijn zij van toepassing op al onze verkopen en leveringen van zaken. Deze voorwaarden zijn ook van toepassing op al onze diensten met inbegrip van verstrekte adviezen en informaties.
2. In deze Algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
- de wederpartij: de natuurlijk persoon of rechtspersoon die overeenkomstig lid 1 van ons aanbiedingen ontvangt of met ons overeenkomsten sluit.
- consument: de wederpartij, natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf.
3. Wij streven ernaar om deze Algemene Voorwaarden voor of bij het sluiten van onze overeenkomsten aan de wederpartij ter hand te stellen. Een exemplaar van deze Algemene Voorwaarden is voor de wederpartij gratis verkrijgbaar. Indien terhandstelling niet heeft plaatsgevonden of redelijkerwijze niet mogelijk is, kan de wederpartij bij ons inzage vragen danwel zich wenden tot de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Venlo of de Griffie van de Arrondisementsrechtbank te Roermond, waar deze voorwaarden zijn gedeponeerd. Op eerste verzoek van de wederpartij zullen de Algemene Voorwaarden kosteloos worden toegestuurd.
4. In geval een of meerdere bepalingen uit deze voorwaarden ongeldig mochten blijken te zijn c.q. worden vernietigd, laat dit de rechtskracht van de overige bepalingen onverlet.
5. Het door de wederpartij voor of bij het sluiten van de overeenkomst opgegeven adres, mag door ons als zodanig voor het doen van verklaringen en/of mededelingen aan de wederpartij worden gehanteerd, totdat de wederpartij ons schriftelijk zijn nieuwe adres heeft medegedeeld.

ARTIKEL 2
Algemene voorwaarden van de wederpartij en afwijkende afspraken
1. De algemene leverings-, betalings- en inkoopvoorwaarden van de wederpartij zijn niet van toepassing op onze aanbiedingen en met ons gesloten overeenkomsten.
2. Afspraken tussen ons en de wederpartij die afwijken van onze Algemene Voorwaarden gelden slechts als overeengekomen indien wij deze afspraken schriftelijk hebben bevestigd.

ARTIKEL 3
Aanbiedingen, overeenkomsten en prijzen
1. Alle aanbiedingen zijn steeds vrijblijvend. Indien een aanbieding wordt aanvaard door de wederpartij, hebben wij het recht de aanbieding binnen vijf werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.
2. Bij de aanbieding door ons verstrekte gegevens en bijlagen zijn informatief en geven slechts een algemene weergave.
3. Indien aan de wederpartij voor of bij de aanbieding een monster of model is getoond of verstrekt, is zulks uitsluitend geschied bij wijze van aanduiding zonder dat de zaken daaraan behoeven te beantwoorden.
4. Wij behouden ons alle intellectuele en industriČle eigendomsrechten voor op de bij de aanbieding verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, schemas, materiaallijsten, programmatuur en overige documentatie. Alle genoemde zaken en overige documentatie blijven ons eigendom en mogen zonder onze nadrukkelijke schriftelijke toestemming, noch geheel, nog gedeeltelijk worden gekopieerd, aan enige derde worden getoond of ter hand gesteld, noch op andere wijze worden gebruikt in het verkeer met derden.
5. Indien onze aanbieding niet leidt tot een overeenkomst met de wederpartij zullen alle zaken en overige documentatie zoals bedoeld in het vorige lid, door de wederpartij franco aan ons worden teruggezonden.
6. In rekening worden gebracht de prijzen geldend op de dag van aflevering.
Indien na de aanbieding of totstandkoming van de overeenkomst een of meer kostprijsbepalende factoren, waarop onze prijzen zijn gebaseerd, door welke omstandigheid ook een wijziging ondergaan, zijn wij gerechtigd de aangeboden c.q. overeengekomen prijzen dienovereenkomstig te verhogen, zonder dat zulks de wederpartij recht geeft op de gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst.
7. Het vorige lid is ook van toepassing op aanbiedingen aan en overeenkomsten met consumenten. Indien wij binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst de prijs verhogen, heeft de consument bevoegdheid om de overeenkomst door middel van een aangetekende brief te ontbinden. Deze ontbinding heeft terugwerkende kracht tot het moment van sluiten van de overeenkomst.
8. De opgegeven prijzen gelden af fabriek en exclusief verpakking, tenzij anders in de aanbieding is vermeld.
9. Alle prijzen zijn steeds exclusief B.T.W., tenzij anders in de aanbieding vermeld.
10. Alle orders of opdrachten, door vertegenwoordigers, tussenpersonen of werknemers opgenomen, binden ons eerst indien deze door ons schriftelijk zijn bevestigd.

ARTIKEL 4
Levertijd, levering en risico
1. De opgegeven levertijd of reparatieduur is nimmer te beschouwen als een fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
2. Bij overschrijding van de levertijd of reparatieduur tot 30 dagen kan de wederpartij, zelfs na ingebrekestelling, geen aanspraak maken op schadevergoeding en/of ontbinding van de overeenkomst. Indien de levertijd of reparatieduur wordt overschreden met meer dan 30 dagen, dient de wederpartij ons schriftelijk in gebreke te stellen. In deze ingebrekestelling dient de wederpartij ons een redelijke termijn voor nakoming te geven.
3. De consument dient ons bij een overschrijding van de levertijd of reparatieduur schriftelijk in gebreke te stellen. Lid 2 is op de consument niet van toepassing.
4. De levertijd of reparatieduur begint op de dag waarop door de wederpartij een schriftelijke bevestiging van het ontstaan van de overeenkomst van ons is ontvangen, echter niet eerder dan nadat door de wederpartij is voldaan aan alle eventuele bijzonderheden, verband houdend met de uitvoering van de overeenkomst welke eerst door de wederpartij tot stand moeten worden gebracht.
5. Wij zijn bevoegd in gedeelten te presenteren. Orders of gedeelten daarvan, welke niet meteen geleverd kunnen worden, worden voor nalevering genoteerd; de wederpartij wordt daarvan schriftelijk door ons in kennis gesteld.
6. Het risico van beschadiging, teniet gaan c.q. verloren gaan van de te leveren zaken, gaat op de wederpartij over zodra deze zaken onze fabriek hebben verlaten, zelfs indien franco levering is overeengekomen.
7. Bij koopovereenkomsten die door ons worden gesloten met consumenten gaat het risico over vanaf het moment van de aflevering. Wanneer de zaak bij de koper consument door ons of door een door ons aangewezen vervoerder wordt bezorgd, is de zaak voor risico van de consument van de bezorging af.
8. Indien de wederpartij niet, niet tijdig of niet volledig de door ons in opdracht gegeven c.q. de gekochte zaken afneemt, zijn wij gerechtigd deze zaken voor rekening en risico van de wederpartij op te slaan en betaling te verlangen als had de levering plaatsgevonden.
9. In geval van een koop op proef dient de wederpartij binnen acht dagen na levering c.q. bezorging van de zaak c.q. zaken aan ons mede te delen of de zaak c.q. zaken voldoen, bij gebreke waarvan de koop is gesloten en de wederpartij de zaak niet meer kan weigeren.
10. Bij reparaties door ons vervangen zaken worden uitsluitend aan de wederpartij overgedragen indien deze zulks bij het geven van de reparatieopdracht uitdrukkelijk heeft verzocht. In het andere geval wordt de wederpartij geacht onvoorwaardelijk afstand te hebben gedaan van deze zaken ten gunste van ons, zonder dat de wederpartij enige aanspraak op vergoeding kan maken.
Wij zijn gerechtigd de vervangen zaken te (doen) vernietigen.

ARTIKEL 5
Overmacht
1. Een tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst door ons, kan ons ondermeer niet worden toegerekend indien de oorzaken van deze tekortkoming niet te wijten zijn aan onze schuld of buiten onze risicosfeer vallen. Oorzaken zoals bedoeld in de vorige zin zijn onder andere oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, molest, brand, waterschade, overstroming, werkstaking, bedrijfsbezetting, uitsluiting, in- en uitvoerbelemmeringen, overheidsmaatregelen, defecten aan machines, storingen in de levering van gas, water en elektriciteit en de stagnatie c.q. onderbreking van leveringen van derden van wie wij grondstoffen, materialen of onderdelen voor de uitvoering van de overeenkomst moeten betrekken.
2. In geval van een niet toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst door de wederpartij zijn wij bevoegd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Deze ontbinding heeft terugwerkende kracht tot en met het moment van sluiten van de overeenkomst.

ARTIKEL 6
Uitsluiting en beperking van aansprakelijkheid
1. Voor alle directe schade van de wederpartij, veroorzaakt door een aan ons toerekenbaar tekortkomen in de nakoming van de overeenkomst, is de aansprakelijkheid voor ons, behoudens in geval van opzet of grove schuld, beperkt tot de overeengekomen prijs.
2. Voor alle indirecte schade, waaronder mede begrepen stagnatie in de geregelde gang van zaken in de onderneming van de wederpartij, zijn wij, behoudens in geval van opzet of grove schuld, niet aansprakelijk.
3. Wij sluiten de aansprakelijkheid uit voor schade die is ontstaan door toedoen van hulppersonen waarvan wij ons op eigen initiatief of door aanwijzing c.q. instructies van de wederpartij bij de uitvoering van de overeenkomst bedienen.
4. Wij sluiten de aansprakelijkheid uit voor schade die bij de uitvoering van de overeenkomst is ontstaan ten gevolge van gebruikte zaken die door ons zelf, door derden of door de wederpartij ter beschikking zijn gesteld en die voor de uitvoering van de overeenkomst niet geschikt blijken te zijn.
5. Alle zaken, zoals materialen, halffabrikaten en machines, die door de wederpartij voor de uitoefening van de overeenkomst beschikbaar worden gesteld, zullen door ons niet worden verzekerd. De wederpartij is verplicht deze zaken zelf te verzekeren en verzekerd te houden voor de duur dat zij onder ons rusten.
6. De in lid 5 genoemde zaken blijven voor risico van de wederpartij. De wederpartij is jegens ons aansprakelijk voor alle schade die optreedt door (het gebruik) van deze zaken.

ARTIKEL 7
Garantie
1. Onverminderd het bepaalde in artikel 8 (reclame), gelden voor verkochte en geleverde zaken met fabrieks-, importeurs- of groothandelsgarantie slechts de door deze leveranciers gestelde garantiebepalingen.
2. Bij alle zaken waarvoor geen speciale garantie zoals in lid 1 vermeld staat, dient de wederpartij bij ons te reclameren op grond van artikel 8 (reclame).

ARTIKEL 8
Reclame
1. Op de wederpartij rust de uitdrukkelijke plicht om onmiddellijk bij afleveringen indien dit niet mogelijk is uiterlijk binnen 8 dagen na de aflevering van de zaken te onderzoeken of de afgeleverde zaken aan de overeenkomst beantwoorden.
2. De wederpartij dient ons onmiddellijk na de ontdekking, doch uiterlijk binnen 8 dagen na aflevering schriftelijk op de hoogte te stellen van eventuele tekortkomingen onzerzijds, bij gebreke waarvan de wederpartij het beroep dat de afgeleverde zaken niet aan de overeenkomst beantwoorden niet meer jegens ons kan doen gelden.
3. De consument dient ons binnen bekwame tijd in kennis te stellen van eventuele tekortkomingen.
4. Zaken die niet beantwoorden aan de overeenkomst dienen binnen 14 dagen na aflevering onder vermelding van het pakbon- c.q. factuurnummer franco aan ons te worden geretourneerd; bij gebreke van deze vermelding zullen de administratiekosten die wij moeten maken bij de wederpartij in rekening worden gebracht.
5. Slechts zaken in ongeschonden staat en in de originele (fabrieks)verpakking, niet voorzien van eigen van de wederpartij afkomstige gegevens zoals reclame, handelsnaam, merk, prijzen en andere aantekeningen, kunnen voor creditering in aanmerking komen. Creditering geschiedt uitsluitend via een creditnota. De waarde van de retourzaken wordt eerst verrekend na ontvangst door de wederpartij van de creditnota en slechts tot het bedrag van de creditnota.

ARTIKEL 9
Betalingscondities
1. De betaling dient terstond bij de levering van de zaken a contant te worden voldaan, tenzij door ons anders met de wederpartij wordt overeengekomen. Ingeval van betaling binnen 8 dagen na factuurdatum is de wederpartij gerechtigd een kredietbeperkingspercentage van 2% in mindering te brengen op het factuurbedrag.
2. Wij zijn gerechtigd om van de wederpartij te vorderen dat deze bij wijze van vooruitbetaling een bedrag aan ons zal betalen van ten hoogste de helft van de koopprijs.
3. De betaling van de door ons op rekening verkochte en geleverde zaken zal dienen te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum, danwel binnen 30 dagen na de datum van de oplevering. Indien deze datum na de factuurdatum ligt, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
4. De wederpartij kan zich jegens ons niet beroepen op verrekening.
Deze bepaling geldt niet voor de consument indien deze aan de voor verrekening in de wet gestelde eisen voldoet.
5. Na het verstrijken van de in lid 3 genoemde termijn is het factuurbedrag onmiddellijk opeisbaar. De wederpartij is alsdan, zonder dat een ingebrekestelling is vereist, van rechtswege in verzuim.
6. Na het verstrijken van de in lid 3 genoemde termijn zijn wij gerechtigd rente in rekening te brengen over het onbetaalde bedrag van 1% per maand vanaf de dag waarop de wederpartij in verzuim is tot aan de dag der algehele voldoening.
Aan consumenten zal met overeenkomstige toepassing van de vorige zin de wettelijke rente in rekening worden gebracht.
7. Door de wederpartij gedane betalingen strekken steeds ter voldoening van alle verschuldigde kosten, vervolgens van de rente en vervolgens van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de wederpartij dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
8. Indien de wederpartij in gebreke is gebleven met de tijdige nakoming van zijn betalingsverplichtingen, zoals omschreven in lid 3, is de wederpartij gehouden alle door ons gemaakte buitengerechtelijke kosten, inclusief de kosten van een door ons ingeschakelde raadsman, voor zijn rekening te nemen en volledig te betalen. In geval van het door ons aanvragen van het faillissement van de wederpartij, zal de wederpartij ook gehouden zijn, naast de hierboven genoemde kosten , de kosten van faillissementsaanvrage te voldoen.
9. Onverminderd het bepaalde in lid 5, is de wederpartij in geval van faillissements (aanvrage), (aanvrage tot) surseance van betaling, stillegging of liquidatie van het bedrijf van de wederpartij of onder curatele stelling van de wederpartij, zonder dat een ingebrekestelling is vereist van rechtswege, in verzuim. De vorige zin is van overeenkomstige toepassing indien de wederpartij niet, niet behoorlijk of niet tijdig haar verplichtingen uit hoofde van de met ons gesloten overeenkomsten nakomt.
10. In de gevallen bedoeld in het vorige lid hebben bij te onzer keuze het recht om zonder rechterlijke tussenkomst ofwel de overeenkomst geheel of gedeeltelijk door middel van een schriftelijke verklaring te ontbinden, onverminderd ons recht tot het vorderen van volledige schadevergoeding.
In geval van ontbinding van de overeenkomst heeft deze ontbinding terugwerkende kracht tot en met het moment van sluiten van de overeenkomst.

ARTIKEL 10
Zekerheidsstelling
1. Indien wij goede grond hebben te vrezen dat de wederpartij haar verplichtingen uit de overeenkomst niet zal nakomen, zijn wij voor of tijdens de uitvoering van de overeenkomst gerechtigd de nakoming van onze verplichtingen op te schorten totdat de wederpartij op verzoek en ten genoegen van ons zekerheid heeft gesteld voor de nakoming van al haar verplichtingen uit de overeenkomst.
Deze bepaling geldt evenzeer indien krediet is bedongen.
2. Nadat de door ons gestelde termijn tot zekerheidsstelling is verstreken, is de wederpartij van rechtswege in verzuim en kunnen wij de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst door middel van een schriftelijke verklaring ontbinden, onverminderd ons recht op volledige schadevergoeding. De in de vorige zin bedoelde ontbinding van de overeenkomst heeft terugwerkende kracht tot en met het moment van sluiten van de overeenkomst.

ARTIKEL 11
Eigendomsvoorbehoud
1. Behoudens het bepaalde in de leden 2 en 3 van dit artikel, zal de eigendom van de zaken op de koper overgaan bij de levering c.q. bezorging.
2. Zolang de wederpartij geen volledige betaling heeft verricht van alle vorderingen betreffende de krachtens de overeenkomst geleverde of te leveren zaken of krachtens deze overeenkomst ten behoeve van de wederpartij verrichte of te verrichten werkzaamheden, alsmede terzake van vorderingen wegens tekortschieten in de nakoming van de overeenkomst, blijven de zaken voor risico van de wederpartij en blijven zij ons eigendom.
3. De wederpartij is, zolang algehele betaling aan ons niet heeft plaatsgevonden, niet bevoegd de door ons geleverde zaken te vervreemden, met een beperkt recht te bezwaren of anderszins aan een derde in gebruikt te geven of af te staan. De wederpartij is echter wel bevoegd om de geleverde zaken in het kader van zijn normale bedrijfsuitoefening in eigendom aan een derde over te dragen.
4. Indien de wederpartij de in lid 2 vermelde verplichtingen niet nakomt zijn wij bevoegd de geleverde zaken terug te nemen en de overeenkomst geheel of gedeeltelijk middels een schriftelijke verklaring te ontvinden, onverminderd ons recht op volledige schadevergoeding.
5. De wederpartij is verplicht om de zaken waarvan wij (nog) de eigendom hebben deugdelijk tegen brand en diefstal te verzekeren. Aanspraken uit de verzekeringsovereenkomst dienen door de wederpartij op eerste verzoek en onvoorwaardelijk aan ons te worden overgedragen.

ARTIKEL 12
Retentierecht
Wij zijn bevoegd de zaken of andere goederen die wij van de wederpartij onder ons hebben of zullen krijgen, terug te houden tot al hetgeen ons toekomende uit hoofde van de gesloten overeenkomst door de wederpartij geheel zal zijn voldaan.

ARTIKEL 13
Verjaring
Vorderingsrechten van de wederpartij verjaren uiterlijk na verloop van een jaar na het ontstaan daarvan.

ARTIKEL 14
Geschillen en toepasselijk recht
1. Op al onze aanbiedingen en overeenkomsten is Nederlands Recht van toepassing.
2. Ten aanzien van geschillen die tussen ons en de wederpartij mochten ontstaan is de Arrondissementsrechtbank te Roermond bij uitsluiting bevoegd om kennis te nemen, met uitzondering van geschillen waarvan de Kantonrechter in eerste instantie bevoegd is kennis te nemen.

ARTIKEL 15
Deponering
Deze Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Venlo en bij de Griffie van de Arrondisementsrechtbank te Roermond.

OVERIGE BEPALINGEN

Hoewel deze prijslijst met de meeste zorgvuldigheid is samengesteld, kunnen zich in de genoemde produkten, afmetingen, uitvoeringen en prijzen verschillen voordoen. Model- en prijswijzigingen zijn dan ook voorbehouden.

Ook is het mogelijk dat door vertraagde aanvoer of andere onvoorziene omstandigheden een of meerdere in deze prijslijst vermelde produkten tijdelijk niet leverbaar zijn.

Leveringen geschieden conform onze leverings- en betalingsvoorwaarden, welke gedeponeerd zijn ter griffie van de arrondissementsrechtbank te Roermond dd. 12 Januari 1995 onder nr. 13/1995. Deze voorwaarden zijn in deze prijslijst opgenomen, indien U meerdere exemplaren wenst, worden deze U op aanvraag kostenloos en onmiddellijk toegezonden.

Prijzen: in Euro, vrijblijvend, netto, exclusief B.T.W.
Levering: franko huis in Nederland bij leveringen vanaf 350,-. Voor leveringen onder 350,- worden vrachtkosten doorberekend. Voor leveringen onder Eur. 100,- worden orderkosten van Eur. 7,50 in rekening gebracht.
Franko huis in BelgiČ bij leveringen vanaf 450,-, voor leveringen onder 450,- worden vrachtkosten berekend. Voor leveringen onder Eur. 100,- worden orderkosten van Eur. 7,50 in rekening gebracht.
Verzending: voor risico van de ontvanger.
Reclamaties: binnen 8 dagen na ontvangst van de goederen.

BIJ PRIJSMUTATIES ZULLEN DE OP DE DAG VAN AFLEVERING GELDENDE PRIJZEN WORDEN BEREKEND !

RETOUR ZENDEN GOEDEREN.

Sanoco Groothandel & Agenturen BV behoudt het recht voor om zelf te bepalen of men goederen terug wenst te nemen, behoudens eventuele verplichtingen conform onze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden en zal bij instemming van retourname de volgende voorwaarden en condities toepassen.

Voorwaarden en condities.
1. Goederen dienen in originele verpakking te zitten, compleet met de juiste toebehoren, handleidingen en sjablonen. Verpakking mag niet beschreven en bestickerd zijn, alsook niet met tape omwikkeld of beplakt zijn.
2. Goederen mogen niet gemonteerd en gebruikt zijn geweest en dienen onbeschadigd te zijn.
3. Goederen dienen vergezeld te gaan met uw retourbon alsmede met een kopie van de faktuur van Sanoco BV.
4. Goederen dienen deugdelijk verpakt te worden en franko huis Sanoco BV te worden geretourneerd.
5. Retourzending wordt gecontroleerd door Sanoco BV en alle goederen en zendingen die niet conform bovenstaande zijn uitgevoerd worden aan u geretourneerd.
6. Voor de controle en het herplaatsen berekenen wij u altijd 15% herplaatsingskosten op het destijds gefaktureerde netto goederenbedrag van betreffende goederen.
7. Goederen ouder dan 3 maanden (uitgangsdatum is faktuurdatum) worden voor de waardebepaling met 5% per maand afgeschreven.
8. Goederen ouder dan 3 maanden worden conform bovengenoemde condities niet gecrediteerd, maar voor het netto bedrag worden vervangende artikelen geleverd. Het vervangende artikel of artikelen wordt in overleg met u bepaald.
9. Goederen niet ouder dan 3 maanden kunnen in overleg conform bovengenoemde condities worden gecrediteerd of door een vervangend artikel geremplaceerd worden.
10. Goederen die speciaal voor u besteld zijn worden alleen retour genomen indien de fabrikant deze retour neemt, deze goederen zullen wij dan crediteren met aftrek van de kosten die de fabrikant ons in rekening brengt en de kosten voor het retourzenden van de goederen aan de fabrikant.
11. Retourzendingen die niet aan het bovenstaande voldoen, worden onbehandeld en onfranko aan u retour gezonden.

Klik hier om de Sanoco leveringsvoorwaarden te downloaden.

Sanoco Groothandel & Agenturen BV
Nieuwhuisweg 3
NL-5804 AN Venray
Tel.: +31 (0)478 - 519 770
Fax.: +31 (0)478 - 519 775
E-mail : sanoco@sanoco.com
www.sanoco.com